ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน

* ออกโปรแกรมโดยไม่ logout ออกจากระบบ โปรดรออีก 5 นาที


สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

LABOR
Labor demand 2018