ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาลงทะเบียนใช้งาน?
Labor demand 2018